Pamiatková rezervácia Plavecký Peter

Pamiatková rezervácia, Plavecký Peter Autor: Vladimír Miček

Pamiatková rezervácia Plavecký Peter oslavuje bohatú tradíciu ľudového staviteľstva z hliny, ktoré bolo v minulosti bežné na rovinatých plochách južného a západného Slovenska. Tento štýl predstavuje náprotivok dreveným osadám, ktoré sú typické pre horské oblasti severného Slovenska.

Obec Plavecký Peter sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny, na úpätí Malých Karpát, 31 kilometrov severovýchodne od Malaciek. Historické záznamy naznačujú, že obec vznikla v období 11. až 12. storočia, keď na týchto územiach slúžili Polovci ako strážcovia hraníc Uhorského kráľovstva.

Plavecký Peter je sídelným typom hromadnej dediny

Plavecký Peter je sídelným typom hromadnej dediny. Jeho historické jadro sa skladá z dvojradovej cestnej dediny, ktorá sa v oblasti kostola šošovkovito rozširuje. Rozloženie roľníckych dvorov je jednostranné, s domami orientovanými kolmo na komunikáciu. Pred domom sa nachádza hospodárska budova s maštaľou a prístreškom (šopou) pre zvieratá, za ním je stodola. Táto organická spojenosť obytného a hospodárskeho traktu je známa po celom západnom Slovensku a má dlhú tradíciu.

V obci sa nachádzajú aj takzvané dlhé dvory, kde sú dva domy s príslušnými hospodárskymi budovami postavené za sebou. Tento fenomén je výsledkom tereziánskej regulácie, ktorá stanovila rozsah obecného intravilánu a zabránila jeho rozširovaniu. Pôda bola rozdelená podľa urbára a nové stavby mimo týchto gruntov boli zakázané. V dôsledku toho sa usadlosti delili pozdĺžne alebo naprieč, čo viedlo k vzniku spoločných viacbytových dvorov. V minulosti takéto domy tvorili asi tretinu všetkých domov v Plaveckom Petri.

Pamiatková rezervácia, Plavecký Peter Autor: Vladimír Miček
Pamiatková rezervácia, Plavecký Peter Autor: Vladimír Miček

Stavby v obci sú tradične z nepálenej tehly

Stavby v obci sú tradične vykonávané z nepálenej tehly, s dolnou časťou stien vymurovanou z kameňa. Predchodcom tehlových domov boli konštrukcie z hlinených “váľkov”. Už v roku 1785 boli domy v Plaveckom Petri murované, a po vydaní dekrétu v roku 1819, ktorý umožňoval výrobu tehál na predaj alebo osobnú potrebu, sa hlina stala ešte dostupnejším materiálom. Od roku 1855 boli v každej obci vyhradené štrkoviská, hliniská a kameňolomy, ktoré patrili obecnému urbariátu.

Steny domov sú omietnuté hlinou a bielené vápnom, čo slúži ako ochrana aj dekorácia. Omietka je zdobená štukovými šambránami okolo okien, kvádrovaním na nárožiach a zuborezom pod rímsou. Sedlové strechy majú murovaný štít, ktorý je od čelnej steny oddelený rímsou s jedným radom škridiel. Niektoré domy sa môžu pochváliť štítmi s barokovými alebo klasicistickými profiláciami. Hoci pôvodne boli strechy pokryté slámou, od roku 1910 sa na Záhorí uprednostňovala škridla. Dnes už v Plaveckom Petri neostal žiaden objekt so slamenou krytinou.

Tradičné ľudové domy v obci Plavecký Peter sú charakteristické svojím troj- alebo štvorpriestorovým usporiadaním. Tieto priestory sú rozvrhnuté lineárne za sebou, typicky v konfigurácii izba – sieň – komora alebo izba – sieň – zadná izba – komora. V sieni, ktorá plnila funkciu tzv. čiernej kuchyne, sa nachádzal v jej zadnej časti pri stene susediacej s prednou izbou veľký otvorený komín. Pod ním boli umiestnené čeľuste pece, ktorá bola súčasťou prednej izby. Tu sa nachádzalo aj ohnisko, na ktorom sa pôvodne varilo na otvorenom ohni a ktoré bolo neskôr doplnené o sporák. Vykurovací systém týchto domov sa v nezmenenej podobe dochoval len v niekoľkých prípadoch, pričom v niektorých domoch je už len neúplný.

Pamiatková rezervácia, Plavecký Peter Autor: Vladimír Miček
Pamiatková rezervácia, Plavecký Peter Autor: Vladimír Miček

V mnohých stavbách sú pôvodné trámové stropy

V mnohých stavbách sú stále prítomné pôvodné drevené trámové stropy, pričom nie je nezvyčajné, že domy majú dátumy svojho vzniku vyryté na prievlakoch. Novšia výstavba domov, charakteristická štvorcovým pôdorysom a plochými strechami, sa zvyčajne nachádza mimo historického jadra obce.

V minulosti obec postihli viaceré ničivé požiare, ako napríklad v roku 1709 počas Rákocziho povstania, následne v roku 1776 a potom viackrát v druhej polovici 19. storočia. Pri poslednom veľkom požiari v roku 1947 prišla obec o štvrtinu svojich domov. Avšak po detailnom zhodnotení súčasného stavu stavebného fondu starého jadra Plaveckého Petra sme zistili, že 80 % domov má viac ako 50 rokov, pričom mnohé z nich boli postavené ešte pred rokom 1900. Až 28 % týchto domov má pamiatkovú hodnotu, čo znamená, že si zachovali všetky kľúčové prvky typické pre ľudové stavby daného regiónu a ako svedkovia stavebného vývoja slovenských dedín spĺňajú kritériá na vyhlásenie za kultúrne pamiatky (v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok je zatiaľ zapísaný len jeden takýto dom). Domy, ktoré tvoria viac než polovicu (53 %) stavebného fondu v oblasti pamiatkovej rezervácie, boli čiastočne zmodernizované, ale svojimi proporciemi a celkovým vzhľadom stále podporujú historický charakter okolia.

Pamiatková rezervácia, Plavecký Peter Autor: Vladimír Miček
Pamiatková rezervácia, Plavecký Peter Autor: Vladimír Miček

Objekty sú často obývané staršou generáciou

Historický sídelný útvar v Plaveckom Petri je predmetom ochrany a starostlivosti. Táto ochrana zahŕňa nielen historický pôdorys a hmotovú a priestorovú štruktúru zástavby. Zároveň aj pamiatky ľudovej architektúry, ako sú obytné aj hospodárske stavby v starom jadre obce, a tiež prestavané objekty ľudovej architektúry, ktoré vytvárajú spolu s kostolom a prícestnými sakrálnymi plastikami historické prostredie.

Objekty ľudovej architektúry sú často obývané staršou generáciou, no súčasne nachádzajú nové využitie ako rekreačné obydlia pre mestské obyvateľstvo. Plavecký Peter je zaradený medzi rekreačné dediny a jeho okolité prírodné prostredie poskytuje ideálne podmienky pre rozvoj individuálnej chalupárskej rekreácie. V súčasnosti 16 objektov v obci slúži na rekreačné účely, čo poukazuje na perspektívne využitie kultúrnych pamiatok v oblasti turizmu a rekreácie. V rámci pamiatkovej rezervácie je dôležité zachovať aj obytnú funkciu, pre ktorú sa využívajú novostavby a zmodernizované domy. Zosúladenie požiadaviek pamiatkovej starostlivosti s bežným životom obyvateľov vyžaduje diferencovaný prístup k jednotlivým objektom v závislosti od ich kultúrnej hodnoty.

Pamiatková rezervácia, Plavecký Peter Autor: Vladimír Miček
Pamiatková rezervácia, Plavecký Peter Autor: Vladimír Miček

Ľudová architektúra predstavuje zachovaný súbor stavieb

Ľudová architektúra v Plaveckom Petri predstavuje vzácny a dobre zachovaný súbor typických západoslovenských stavieb. Obec je živým dokumentom stavebného vývoja slovenských dedín, ktorý bol ovplyvnený nielen prírodnými podmienkami, ale aj hospodárskymi a právnymi okolnosťami minulosti. Zachovaná urbanistická štruktúra a architektonický charakter celého súboru sú súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva. Kompozícia starého vidieckeho sídla je svedectvom životného štýlu našich predkov, ich kreativity a zručností a zároveň cennou súčasťou nášho životného prostredia. Cieľom vyhlásenia pamiatkovej rezervácie je vytvoriť podmienky pre trvalú, systematickú a efektívnu ochranu nielen jednotlivých objektov, ale predovšetkým celého sídelného útvaru.

Domová výzdoba sa rozšírila aj na vstupné časti domov, kde je často vidieť dekoratívne predsunuté ostenie dverí, známe ako “výpustok”. Tento poučný prehľad odhaľuje bohatú kultúrnu a historickú vrstvu, ktorú obec Plavecký Peter ponúka.